Lehota na vydanie rozhodnutia začína plynúť až po tom, ako stavebník odovzdá kompletnú žiadosť s kompletnými prílohami. Ak je žiadosť úplná, stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania. A to do 7 dní od predloženia úplnej žiadosti.

Stavebný úrad má o žiadosti o stavebné povolenie rozhodnúť do 30 dní, v zložitých prípadoch 60 dní.

Stavebné povolenie sa doručuje všetkým účastníkom stavebného konania, ktorí voči nemu môžu podať odvolanie. Ak tak neurobia, uplynutím zákonnej lehoty (15 – dní od doručenia rozhodnutia každému účastníkovi) nadobúda právoplatnosť a stavebník môže začať s realizáciou stavby.

Práce súvisiace so stavbou napr. ako vytýčenie stavby alebo zhrnutie ornice možno robiť až po právoplatnosti rozhodnutia. Stavebník má aj po právoplatnosti rozhodnutia povinnosti voči stavebnému úradu. V zákonnej lehote mu má oznámiť začatie stavby.