Viete, aká je lehota na vydanie stavebného povolenia v roku 2020 ? Aká je skutočná situácia v praxi? 

Lehota na vydanie stavebného povolenia začína plynúť až po tom, ako stavebník odovzdá kompletnú žiadosť s kompletnými prílohami. Ak je žiadosť úplná, stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania. A to do 7 dní od predloženia úplnej žiadosti. Po prijatí žiadosti o stavebné povolenie skontroluje stavebný úrad či žiadosť má všetky náležitosti. Skúma či sú doložené všetky predpísané doklady a vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí. Ďalej skúma stavebný úrad, či projektová dokumentácia poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie predmetnej stavby alebo stavebných prác.

Ak žiadosť stavebníka neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie stavby, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby doplnil žiadosť v primeranej lehote s upozornením, že ak tak neučiní, zastaví stavebný úrad stavebné konanie.

Podľa  ustanovenia § 61 odseku 1 Stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada. Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.

Lehota pre rozhodnutie stavebného údadu o podanej žiadosti o vydanie stavebného povolenia

Stavebný úrad má o žiadosti o stavebné povolenie rozhodnúť do 30 dní, v zložitých prípadoch 60 dní. V praxi často nie je možné z rôznych dôvodov túto lehotu dodržať, čím sa vydanie stavebného povolenia predlžuje.

 

 Právoplatnosť stavebného povolenia, márne uplynutie lehoty na podanie odvolania proti vydanému stavebnému povoleniu

Stavebné povolenie sa doručuje všetkým účastníkom stavebného konania, ktorí voči nemu môžu podať odvolanie. Ak tak neurobia, uplynutím zákonnej lehoty (15 – dní od doručenia rozhodnutia každému účastníkovi) nadobúda právoplatnosť a stavebník môže začať s realizáciou stavby.

Práce súvisiace so stavbou napr. ako vytýčenie stavby alebo zhrnutie ornice možno robiť až po právoplatnosti rozhodnutia. Stavebník má aj po právoplatnosti rozhodnutia povinnosti voči stavebnému úradu. V zákonnej lehote mu má oznámiť začatie stavby.