Ako vybaviť stavebné povolenie v roku 2020? Prečo si objednať inžiniering?

Stavba domu to nie je len radosť. So stavbou súvisí veľké množstvo povolení. Slovensko je známe tým, že vybavenie stavebného povolenia trvá extrémne dlho. Podľa  štúdie Doing Business patríme medzi európske krajiny, kde je  proces povoľovania stavieb jedným z najnáročnejších na čas. Ako by mala vyzerať kompletná žiadosť o stavebné povolenie?

Je možné zastupovanie v stavebnom konaní?

Čo sa uvádza v žiadosti o vydanie stavebného povolenia?

– meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) stavebníka

– druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania

– parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko

– meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) projektanta

– údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou

– základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach

– zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi

– prílohy podľa vyžiadania stavebného úradu

Čo musíte priložiť k žiadosti o vydanie stavebného povolenia?

– projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, musí byť vypracovaná oprávnenou osobou

Projektová dokumentácia stavby musí obsahovať:

a) sprievodnú správu s doplňujúcimi údajmi o stavbe, ak nestačia základné údaje uvedené v žiadosti o stavebné povolenie s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,

b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé:

– navrhované urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

– požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov

– nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia

– údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach

údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi a organizáciami podľa osobitných predpisov, ak boli obstarané pred podaním žiadosti

– usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,

c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením hranice pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich

– návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia ochranných pásiem, ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke

1:10 000 alebo 1:50 000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitostí stavby

d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb

e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravo-technické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, protipožiarnej ochrany a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby

f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie

g) návrh úpravy okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovani­a stavby

koordinačná situácia osadenia stavby, uličné pohľady, pohľad na dom a susedné stavby

Ďalšie možné prílohy k žiadosti o stavebné povolenie:

– certifikát o spôsobilosti projektanta

– územné rozhodnutie, ak je potrebné

– vyhlásenie oprávnenej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby (meno stavebného dozoru), ak budete stavbu uskutočňovať svojpomocou a nemáte stavebné alebo montážne práce v predmete svojej činnosti alebo podnikania. Ak budete stavať dodávateľsky alebo so stavebnou firmou, môžete meno dozoru doložiť až neskôr, po vybratí stavebnej firmy.

– súhlas vodární, že je možné napojiť dom na vodu a kanalizáciu. Ak kanalizácia v obci nie je, budete potrebovať nákres žumpy alebo čističky odpadových vôd (čistička sa však vybavuje oveľa náročnejšie, musíte mať aj súhlas ministerstva životného prostredia). K žiadosti o pripojenie domu na Rd musíte priložiť list vlastníctva, vodoinštaláciu, zákres vodární o tom, kde majú uložené siete, a situáciu napojenia domu na vodu. Vybavuje sa do 30 dní.

– súhlas energetických závodov, že je možné pripojiť dom na elektrinu.

– súhlas plynární, že je možné pripojiť dom na plyn (prikladá sa, ak chcete kúriť plynom)

– súhlas obce alebo mesta s malým zdrojom znečistenia ovzdušia (kotol). Potrebujete k nemu doložiť plynofikáciu domu (ak budete kúriť plynom, list vlastníctva, žiadosť s presne uvedeným, aký kotol budete mať a jeho hodnoty, vybavuje sa do 30 dní)

– súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu (ak staviate na pôde, ktorá je označená ako orná pôda).

– súhlas susedov, ak nie je dodržaná minimálna odstupová vzdialenosť

– prípadne iné doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi stavebného konania, pokiaľ boli predtým o stavbe vykonané, a stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich predpisujú osobitné predpisy (napr. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, o ochrane ovzdušia, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o ochrane prírody, pamiatkový úrad a pod.).

Počet požadovaných stanovísk pre stavebné povolenie sa odlišuje podľa druhu stavby, funkcie využitia a požiadaviek daného stavebného úradu.

Podmienky vydania stavebného povolenia sa môžu na jednotlivých stavebných úradoch líšiť.

Najväčšiu istotu získate, ak navštívite svoj stavebný úrad, kde sa spýtate, čo všetko vo vašom prípade bude potrebné doložiť k žiadosti o stavebné povolenie t.j. vyžiadate si tzv. zoznam podkladov k stavebnému povoleniu. Žiadosť o stavebné povolenie sa odporúča podať na tlačive daného stavebného úradu – toto tlačivo obvykle nájdete na internetovej stránke obce alebo mesta v sekcii stavebný úrad.

Inžiniering – stavebné povolenie na kľúč – Inžinierske služby https://www.stavebnekonanie.eu/

Pokiaľ nemáte čas vybavovať všetky doklady a vyjadrenia k stavebnému povoleniu sami (pretože Vám to napr. nedovolia Vaše pracovné povinnosti) môžete využiť služby inžinierskej činnosti v stavebníctve skrátene „inžiniering“ alebo služba“ vybavenia stavebného povolenia na kľúč“.

V rámci týchto služieb Vás potom plne zastupujeme na všetkých úradoch pri vybavení stavebného povolenia. Radi Vám ponúkneme služby vybavenia stavebného povolenia na kľúč, bezplatnú cenovú ponuku si môžete vyžiadať TU: https://www.stavebnekonanie.eu/cenova-ponuka/

Koľko zaplatíte za povolenie rodinného domu?

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu . . . . . . . . . . 50 eur

b) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu . . . . . . . . . . 35 eur

c) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . 30 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . 30 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady . . . . . . . . . . . . 30 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . 50 eur

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 50 eur

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . . . . . 50 eur

4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . . . . . . 50 eur

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady . . . . . . . . . 50 eur

e) na zmeny dokončených stavieb – prístavby, nadstavby, vstavby podľa písmen d) a e) . . . . . .. . . . 20 eur