Konanie o dodatočnom povolení stavby upravuje ustanovenie § 88a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. Stavba postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním sa nazýva nepovolená stavba alebo aj čierna stavba. Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu, resp. z úradnej povinnosti (lat. ex offo) správne konanie o dodatočnom povolení stavby.  Hovorovo ide o tzv. legalizáciu čiernej stavby.

Stavebný úrad vyzve vlastníka stavby, aby tento v určenej lehote predložil doklady, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými právnymi predpismi.

Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote, alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. 

Druhou podmienkou je, že vlastník stavby musí preukázať, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou, resp. má k pozemku iné právo. Ak je vlastník pozemku odlišný od vlastníka (neoprávnená stavba na cudzom pozemku) stavby a s dodatočným stavebným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a stavebné konanie preruší až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.

Ak sa v priebehu konania o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby alebo ak nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby. Náklady na odstránenie stavby znáša vlastník tzv. čiernej stavby.