Kto sme a ako vám pomáhame

Neznášate „papierovačky“ a zdÍhavé vybavovanie na úradoch? Zháňate projektanta a stavebné povolenie? Ste pracovne vyťažený a je pre vás vybavovanie stavebného povolenia príliš časovo náročné? Má pre vás vyššiu hodnotu čas strávený s Vašou rodinou a priateľmi? Potrebujete stavať čo najskôr a neviete ako vybaviť stavebné povolenie? Neviete, aký je postup pri vybavovaní stavebného povolenia? Žiada od vás banka pred schválením úveru predložiť stavebné povolenie?

Neviete vyriešiť nejaký konkrétny problém so stavebným povolením, územným rozhodnutím, kolaudáciou, vaším projektom? Začali ste vybavovať stavebné povolenie sami a neviete si dať rady?

Plánujete rozšíriť vašu firmu o nové priestory alebo výrobné postupy podliehajúce posúdeniu vplyvov na životné prostredie a povoleniu stavebným úradom? Venujete sa však radšej vlastnému biznisu, ktorému dokonale rozumiete, ako nekonečnému čakaniu na úradoch? Ak zároveň viete, že skúsení odborníci z iných oblastí vám dokážu ušetriť množstvo strateného času a neefektívne vynaložených financií, potom sú externé služby stavebného resp. investorského inžinieringu tou najlepšou voľbou pri rozšírení vášho podnikania!

Už sa viac nemusíte zaťažovať! Váš problém so stavebným povolením ste práve vyriešili!  Stále sa pýtaje AKO?

Ideálnou voľbou je externá špecializovaná firma na vybavenie stavebného povolenia –  my vám vybavíme stavebné povolenie na kľúč! Vyhnite sa stresu a komplikáciám a starosti s vybavovaním povolení na úradoch prenechajte nám! Život je predsa len jeden a výnimočné okamihy v ňom sa nebudú viackrát opakovať!

Sme presvedčení, že každý klient jedinečný, preto ku každému z vás pristupujeme individuálne. Pokúšame sa naplniť vaše požiadavky v najvyššej možnej miere. Neodmietame poskytnúť radu a pomoc ani v zdanlivo neriešiteľných situáciách, v ktorých ste sa ani nie vlastnou vinou ocitli.

Našou najväčšou devízou je individuálny prístup ku klientovi, odborné posúdenie problému s dôrazom na výsledok, kvalita, rýchlosť a  komplexnosť služieb.
Tešíme sa na vzájomnú úspešnú spoluprácu!

V čom sme ako doma:

– komplexné spracovanie EIA dokumentácie (enviromentálny zámer/oznámenie o zmene prevádzkovaje činnosti) pre konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a koordinácia zisťovacieho konania, spracovanie vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok z rozhod. zo zisťov. konania k vydaniu stanoviska podľa § 38 ods. 4 zák. č. 24/2006 Z.z. (EIA),

– územné rozhodnutie (zastupovanie v konaní o umiestnení stavy) a stavebné povolenie pre občianske a inžinierske stavby (vrátane povolení špeciálnych stavebných úradov pre vodné stavby a povolenia podľa cestného zákona) ev. zastupovanie v odvolacom konaní vrátane prípravy znenia odvolania,

– kolaudácia, povolenia na uvedenie priestorov do prevádzky, búracie povolenia, konania o zmene dokončených stavieb (rekonštrukcie – prístavby, nadstavby, vstavby), konania o zmene stavby pred dokončením,

– ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a pod.,

– zmluvná dokumentácia v stavebnom práve (príslušné súhlasy, vecné bremená, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností),

– rozhodnutia o pridelení súpisného (orientačného) čísla, zápis stavby do katastra nehnuteľností,

– vyňatie odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu PPF t.j. zabezpečenie rozhodnutia a podkladov k nemu, vypracovanie bilancie skývky kumusového horizontu do 1000m2/nad 1000m2, vypracovanie súvisiacej dokumentácie: Vyhodnotenie dôsledkov individuálneho stavebného zámeru,

– zmluvná dokumentácia v stavebnom práve (príslušné súhlasy, zmluvy o vecných bremenách (vrátane zmlúv o budúcich zmluvách), kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností, iné zmeny v zápisom v KN (napr. výmaz záložného práva, konania o zázname)

– zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete (SPP, elektrická energia, voda a kanalizácia),

– projektová dokumentácia všetkých stupňov pre občianske stavby, inžinierske stavby (komplexné architektonické služby), statické posudky,

– geometrické plány, vytýčenie stavby na pozemku, inžiniersko-geologické prieskumy IGP, hydrogeologické prieskumy,

– energetické certifikáty ku kolaudácii, odborné preklady prevádzkových dokumentov,

– stavebné povolenia na reklamné, informačné alebo propagačné zariadenia (billboardy), určenie dopravného značenia, výnimky zo zákau činnosti v ochrannom pásme cesty,

– dodatočné stavebné povolenia – legalizácie stavieb, zastupovanie v konaní o štátnom stavebnom dohľade,

– poradenstvo pred kúpou stavebného pozemku, preverenie existencie a dimenzií inžinierskych sietí

– konzultácie a poradenstvo – iné podľa požiadaviek

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nás neváhajte kontaktovať!

Poslať správu
alebo Tel.: 0948 472 023

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Podmienky ochrany osobných údajov   I. Základné ústanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba AddCare s.r.o., IČO: 47 496 592, so sídlom Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa:Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa email: info@addcare.sk  
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov a je ňou  Mgr. Ingrida Nahácka - konateľka spoločnosti. V prípade otázok sa môžete na ňu obrátiť na e-maile: info@addcare.sk.
  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 
  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 
  IV. Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 
  V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby zaisťujúce marketingové a účtovné služby.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 
  VI. Vaše oprávnenia
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia  osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (najmä zaheslované zálohy, zaheslované počítače, nasadenie SSL certifikátu na stránku a i.)
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
  VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2018.
Save settings
Cookies settings