Kto sme a ako vám pomáhame

Neznášate “papierovačky” a zdÍhavé vybavovanie na úradoch? Zháňate projektanta a stavebné povolenie? Ste pracovne vyťažený a je pre vás vybavovanie stavebného povolenia príliš časovo náročné? Má pre vás vyššiu hodnotu čas strávený s Vašou rodinou a priateľmi? Potrebujete stavať čo najskôr a neviete ako vybaviť stavebné povolenie? Neviete, aký je postup pri vybavovaní stavebného povolenia? Žiada od vás banka pred schválením úveru predložiť stavebné povolenie?

Neviete vyriešiť nejaký konkrétny problém so stavebným povolením, územným rozhodnutím, kolaudáciou, vaším projektom? Začali ste vybavovať stavebné povolenie sami a neviete si dať rady?

Plánujete rozšíriť vašu firmu o nové priestory alebo výrobné postupy podliehajúce posúdeniu vplyvov na životné prostredie a povoleniu stavebným úradom? Venujete sa však radšej vlastnému biznisu, ktorému dokonale rozumiete, ako nekonečnému čakaniu na úradoch? Ak zároveň viete, že skúsení odborníci z iných oblastí vám dokážu ušetriť množstvo strateného času a neefektívne vynaložených financií, potom sú externé služby stavebného resp. investorského inžinieringu tou najlepšou voľbou pri rozšírení vášho podnikania!

Už sa viac nemusíte zaťažovať! Váš problém so stavebným povolením ste práve vyriešili!  Stále sa pýtaje AKO?

Ideálnou voľbou je externá špecializovaná firma na vybavenie stavebného povolenia –  my vám vybavíme stavebné povolenie na kľúč! Vyhnite sa stresu a komplikáciám a starosti s vybavovaním povolení na úradoch prenechajte nám! Život je predsa len jeden a výnimočné okamihy v ňom sa nebudú viackrát opakovať!

Sme presvedčení, že každý klient jedinečný, preto ku každému z vás pristupujeme individuálne. Pokúšame sa naplniť vaše požiadavky v najvyššej možnej miere. Neodmietame poskytnúť radu a pomoc ani v zdanlivo neriešiteľných situáciách, v ktorých ste sa ani nie vlastnou vinou ocitli.

Našou najväčšou devízou je individuálny prístup ku klientovi, odborné posúdenie problému s dôrazom na výsledok, kvalita, rýchlosť a  komplexnosť služieb.
Tešíme sa na vzájomnú úspešnú spoluprácu!

V čom sme ako doma:

– komplexné spracovanie EIA dokumentácie (enviromentálny zámer/oznámenie o zmene prevádzkovaje činnosti) pre konanie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a koordinácia zisťovacieho konania, spracovanie vyhodnotenia spôsobu zapracovania podmienok z rozhod. zo zisťov. konania k vydaniu stanoviska podľa § 38 ods. 4 zák. č. 24/2006 Z.z. (EIA),

– územné rozhodnutie (zastupovanie v konaní o umiestnení stavy) a stavebné povolenie pre občianske a inžinierske stavby (vrátane povolení špeciálnych stavebných úradov pre vodné stavby a povolenia podľa cestného zákona) ev. zastupovanie v odvolacom konaní vrátane prípravy znenia odvolania,

– kolaudácia, povolenia na uvedenie priestorov do prevádzky, búracie povolenia, konania o zmene dokončených stavieb (rekonštrukcie – prístavby, nadstavby, vstavby), konania o zmene stavby pred dokončením,

– ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a pod.,

– zmluvná dokumentácia v stavebnom práve (príslušné súhlasy, vecné bremená, kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností),

– rozhodnutia o pridelení súpisného (orientačného) čísla, zápis stavby do katastra nehnuteľností,

– vyňatie odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu PPF t.j. zabezpečenie rozhodnutia a podkladov k nemu, vypracovanie bilancie skývky kumusového horizontu do 1000m2/nad 1000m2, vypracovanie súvisiacej dokumentácie: Vyhodnotenie dôsledkov individuálneho stavebného zámeru,

– zmluvná dokumentácia v stavebnom práve (príslušné súhlasy, zmluvy o vecných bremenách (vrátane zmlúv o budúcich zmluvách), kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, návrhy na vklad do katastra nehnuteľností, iné zmeny v zápisom v KN (napr. výmaz záložného práva, konania o zázname)

– zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete (SPP, elektrická energia, voda a kanalizácia),

– projektová dokumentácia všetkých stupňov pre občianske stavby, inžinierske stavby (komplexné architektonické služby), statické posudky,

– geometrické plány, vytýčenie stavby na pozemku, inžiniersko-geologické prieskumy IGP, hydrogeologické prieskumy,

– energetické certifikáty ku kolaudácii, odborné preklady prevádzkových dokumentov,

– stavebné povolenia na reklamné, informačné alebo propagačné zariadenia (billboardy), určenie dopravného značenia, výnimky zo zákau činnosti v ochrannom pásme cesty,

– dodatočné stavebné povolenia – legalizácie stavieb, zastupovanie v konaní o štátnom stavebnom dohľade,

– poradenstvo pred kúpou stavebného pozemku, preverenie existencie a dimenzií inžinierskych sietí

– konzultácie a poradenstvo – iné podľa požiadaviek

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nás neváhajte kontaktovať!

Poslať správu
alebo Tel.: 0948 472 023

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!