§ 2 Poľnohospodársky pozemok
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, poľnohospodárskym pozemkom sa na účely tohto zákona rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.
Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje
a) záhrada,
b)pozemok v zastavanom území obce,2)
c)pozemok mimo zastavaného územia obce, ak
1.je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,3)
2. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,4)
3.je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,
4.je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

Viac o zákone: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/140/20160701