V zmysle ustanovenia § 58 ods. 2 stavebného zákona (v spojení s § 139 ods. 1 stavebného zákona) musí stavebník preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo.
Môže ísť napr. o právo užívania na základe nájomnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu (alebo jej zmenu), právo vyplývajúce z iných právnych predpisov a pod. podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na cudzom pozemku (pozemok nepatrí stavebníkovi – žiadateľovi o vydanie SP) požadovanú stavbu.
Toto ustanovenie pritom neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal ešte v územnom konaní (ak predchádzalo stavebnému konaniu) a od právoplatnosti územného rozhodnutia nedošlo k zmene.