Splnomocnenie na vybavenie stavebného povolenia a zastupovanie v stavebnom konaní sa dokladá k žiadosti o vydanie stavebného povolenia v prípade, že stavebník poverí jeho vybavením inú fyzickú alebo právnickú osobu. Najčastejšie firmu špecializovanú v tejto oblasti.

JE POTREBNÉ ÚRADNE OVERENÉ SPLNOMOCNENIE NA VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA A ZASTUPOVANIE V STAVEBNOM KONANÍ?

Nie, splnonocnenie pre vybavenie stavebného povolenia treťou osobou, resp. splnomocnenie na zastupovanie klienta v stavebnom konaní nemusí byť úradne overené. Takáto povinnosť totiž nevyplýva stavebníkovi zo stavebného zákona, ani zo zákona o správnom konaní (Správny poriadok), ako ani z iného relevantného právneho predpisu.

Znamená to teda, že stavebný úrad úradne osvedčený podpis na splnomocnení pre vybavenie stavebného povolenia (splnomocnenie na zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní treťou osobou) od vás ani nemôže požadovať.

Postačuje, aby bolo splnomocnenie vlastnoručne podpísané splnomocniteľom, ktorým ste v tomto prípade vy t.j. stavebník, ktorý sa vo veci vybavenia stavebného povolenia nechal zastúpiť.

Vzor splnomocnenia na účely  vybavenia stavebného povolenia na kľúč a zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní našou spoločnosťou na stiahnutie nájdete tu: https://www.stavebnekonanie.eu/na-stiahnutie/