Netrápte sa s vybavením kolaudácie. Skolaudovať môžete aj bez stresu a námahy.

Vybavíme vám kolaudačné rozhodnutie na kľúč!

 

Viete, ako naložiť so stavebným odpadom? Aké doklady potrebujete k úspešnej kolaudácii?

Podľa aktuálneho znenia ustanovenia § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva. Je ním príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek odpadového hospodárstva) vyjadruje aj k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Táto povinnosť bola do zákona o odpadoch zavedená novelizáciou (zákon č. 79/2015 Z. z.) účinnou od 01. januára 2016.

Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva sa tak v súčasnosti vyjadruje okrem územného a stavebného konania (pokiaľ sa neuskutočnilo územné konanie) aj ku kolaudačnému konaniu. V niektorých prípadoch teda až trikrát k tej istej stavbe.

Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva k dokumentácii pre kolaudačné konanie v zmysle § 99 zákona o odpadoch ste si teda ako žiadateľ o kolaudáciu stavby povinný zabezpečiť ešte pred vydaním samotného kolaudačného rozhodnutia.

Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva k spôsobu naloženia so stavebným odpadom sa dokladá spolu s ostatnými podkladmi k žiadosti (návrhu) o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebnému úradu t.j. obci alebo mestu.

Celé aktuálne znenie zákona o odpadoch nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160701