Užitočné súbory pre vás úplne zadarmo

Stavebný dozor - prehlásenie

Stavebník má povinnosť poveriť kvalifikovanú osobu (fyzickú alebo právnickú – stavebnú firmu s oprávnením) vykonávaním stavebného dozoru predovšetkým pri svojpomocnej výstavbe.

Stavebný dozor - prehlásenie

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Kolaudačné rozhodnutie - žiadosť

Vzor návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia + orientačný zoznam dokladov vyžadovaných ku kolaudácii

Kolaudačné rozhodnutie - žiadosť

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Plnomocenstvo v stavebnom konaní
Dokladá sa k žiadosti o vydanie stavebného povolenia v prípade, že stavebník poverí jeho vybavením inú fyzickú alebo právnickú osobu (najčastejšie firmu špecializovanú v tejto oblasti).

Plnomocenstvo v stavebnom konaní

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Vyjadrenie susedov k stavbe
Vlastníci susedných nehnuteľností a stavieb sú podľa Stavebného zákona účastníkmi územného či stavebného konania.

V prípade, že očákavate komplikácie počas stavebného konania, môžete im vopred predložiť projektovú dokumentáciu a obstarať si ich písomný súhlas s umiestnením a celkovým riešením Vašej stavby.

Vyjadrenie susedov k stavbe

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Potvrdenie skúšky o nepriepustnosti žumpy
Chcete úspešne skolaudovať?
Neviete, ako má vyzerať protokol, resp. potvrdenie opreskúšaní nepriepustnosti žumpy? Stiahnute si vzor dokumentu TU:

Potvrdenie skúšky o nepriepustnosti žumpy

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Pozemkový úrad - žiadosť o stanovisko
Pokiaľ pozemok nie je evidovaný ako „zastavaná plocha a nádvorie“ pred vydaním stavebného povolenia je potrebné podať na žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde.

Pozemkový úrad - žiadosť o stanovisko

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Usmernenie - Energetická hospodárnosť a Certifikácia
Viete, či sa na Vašu stavbu vzťahujú najnovšie požiadavky o energetickej certifikácii stavieb. Ste povinný splniť triedu globálneho ukazovateľa A1 (ultranízkoenergetickú úroveň výstavby)? Výklad aktuálnej legislatívy poskytuje toto usmernenie ministerstva výstavby.

Usmernenie - Energetická hospodárnosť a Certifikácia

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Územnoplánovacia informácia - žiadosť
Odporúčame vyžiadať si územnoplánovaciu informáciu pred kúpou či predajom pozemku alebo v rámci prípravy projektovej dokumentácie (predprojektová príprava). Územnoplánovacia informácia je bezplatná.

Územnoplánovacia informácia - žiadosť

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Vzdanie sa odvolania - čestné prehlásenie
Vzdanie sa odvolania účastníkov konania zrýchľuje (o odvolaciu lehotu 15 dní) nadobudnutie právoplatnosti jednotlivých rozhodnutí napr. územného rozhodnutia, staveb. povolenia, kolaudačného roz. a i.

Vzdanie sa odvolania - čestné prehlásenie

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

 
Predlĺženie platnosti SP - žiadosť
Podľa ust. § 67 ods. 2 staveb. zákona SP platí 2 roky. Stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, pokiaľ staveb. úrad výnimočne neurčil dlhšiu lehotu.

Predĺženie platnosti SP - žiadosť

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Podmienky ochrany osobných údajov   I. Základné ústanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba AddCare s.r.o., IČO: 47 496 592, so sídlom Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa:Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa email: info@addcare.sk  
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov a je ňou  Mgr. Ingrida Nahácka - konateľka spoločnosti. V prípade otázok sa môžete na ňu obrátiť na e-maile: info@addcare.sk.
  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 
  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 
  IV. Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 
  V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby zaisťujúce marketingové a účtovné služby.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 
  VI. Vaše oprávnenia
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia  osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (najmä zaheslované zálohy, zaheslované počítače, nasadenie SSL certifikátu na stránku a i.)
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
  VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2018.
Save settings
Cookies settings