Užitočné súbory pre vás úplne zadarmo

Stavebný dozor - prehlásenie

Stavebník má povinnosť poveriť kvalifikovanú osobu (fyzickú alebo právnickú – stavebnú firmu s oprávnením) vykonávaním stavebného dozoru predovšetkým pri svojpomocnej výstavbe.

Stavebný dozor - prehlásenie

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Kolaudačné rozhodnutie - žiadosť

Vzor návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia + orientačný zoznam dokladov vyžadovaných ku kolaudácii

Kolaudačné rozhodnutie - žiadosť

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Plnomocenstvo v stavebnom konaní
Dokladá sa k žiadosti o vydanie stavebného povolenia v prípade, že stavebník poverí jeho vybavením inú fyzickú alebo právnickú osobu (najčastejšie firmu špecializovanú v tejto oblasti).

Plnomocenstvo v stavebnom konaní

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Vyjadrenie susedov k stavbe
Vlastníci susedných nehnuteľností a stavieb sú podľa Stavebného zákona účastníkmi územného či stavebného konania.

V prípade, že očákavate komplikácie počas stavebného konania, môžete im vopred predložiť projektovú dokumentáciu a obstarať si ich písomný súhlas s umiestnením a celkovým riešením Vašej stavby.

Vyjadrenie susedov k stavbe

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Potvrdenie skúšky o nepriepustnosti žumpy
Chcete úspešne skolaudovať?
Neviete, ako má vyzerať protokol, resp. potvrdenie opreskúšaní nepriepustnosti žumpy? Stiahnute si vzor dokumentu TU:

Potvrdenie skúšky o nepriepustnosti žumpy

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Pozemkový úrad - žiadosť o stanovisko
Pokiaľ pozemok nie je evidovaný ako “zastavaná plocha a nádvorie” pred vydaním stavebného povolenia je potrebné podať na žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde.

Pozemkový úrad - žiadosť o stanovisko

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Usmernenie - Energetická hospodárnosť a Certifikácia
Viete, či sa na Vašu stavbu vzťahujú najnovšie požiadavky o energetickej certifikácii stavieb. Ste povinný splniť triedu globálneho ukazovateľa A1 (ultranízkoenergetickú úroveň výstavby)? Výklad aktuálnej legislatívy poskytuje toto usmernenie ministerstva výstavby.

Usmernenie - Energetická hospodárnosť a Certifikácia

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Územnoplánovacia informácia - žiadosť
Odporúčame vyžiadať si územnoplánovaciu informáciu pred kúpou či predajom pozemku alebo v rámci prípravy projektovej dokumentácie (predprojektová príprava). Územnoplánovacia informácia je bezplatná.

Územnoplánovacia informácia - žiadosť

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

Vzdanie sa odvolania - čestné prehlásenie
Vzdanie sa odvolania účastníkov konania zrýchľuje (o odvolaciu lehotu 15 dní) nadobudnutie právoplatnosti jednotlivých rozhodnutí napr. územného rozhodnutia, staveb. povolenia, kolaudačného roz. a i.

Vzdanie sa odvolania - čestné prehlásenie

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.

 
Predlĺženie platnosti SP - žiadosť
Podľa ust. § 67 ods. 2 staveb. zákona SP platí 2 roky. Stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, pokiaľ staveb. úrad výnimočne neurčil dlhšiu lehotu.

Predĺženie platnosti SP - žiadosť

Zadajte svoj email nižšie, kliknite na tlačidlo Stiahnuť dokument a my vám pošleme vzorový dokument.