Proces EIA – Všeobecné informácie

1. Čo to znamená EIA pozudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie, posudzovanie v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z.)?

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie („Environmental Impact Assessment“ – EIA) v Slovenskej republike upravuje zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. V ktorých prípadoch je potrebná dokumentácia EIA pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie?

Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov pre životné prostredie – EIA zámery, posudky musia byť spracované v súlade s legislatívou a posúdené v rámci zisťovacieho konania príslušným orgánom štátnej správy životného prostredia – okresný úrad, odbor starosltivosti o životné prostredie (bývalý obvodný úrad životného prostredia) ešte pred tým ako Vám stavebný úrad vydá územné rozhodnutie, príp. stavebné povolenie (v závislosti od typu investičného zámeru a projektu).

Vykonanie zisťovacieho konania a procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je nevyhnutné predovšetkým pri väčších investičných stavebných zámeroch.

Najčastejšie ide o nasledujúce priemyselné odvetvia:

– energetický priemysel,

– chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel,

– stavebný priemysel,

– infraštruktúra,

– strojársky a elektrotechnický priemysel,

– odpadový priemysel (napr. skládka alebo spaľovňa odpadov),

– vodné hospodárstvo,

– poľnohospodárska a lesná výroba,

– potravinársky priemysel,

– doprava,

– ostatné priemyselné odvetvia – výrobná plocha od 1 000 m2 (prahová hodnota pre zisťovacie konanie)

a pod.*

*Poznámka: Zoznam navrhovaných činností spolu s prahovými hodnotami pre zisťovacie konanie, pri ktorých sa vyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, je možné nájsť v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

3. Čo  ponúkame klientom v rámci tejto služby?

Vypracovanie kompletnej EIA dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie na najvyššej možnej úrovni a v požadovanom rozsahu*. 

– vypracujeme zámer EIA navrhovanej činnosti, resp. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre proces EIA, ak ide o zmenu jestvujúcej prevádzky (textová časť, grafické prílohy, CD-ROM) v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona a predložíme príslušnému orgánu v požadovanom počte vyhotovení

*Obsah a štruktúra dokumentácie musí zodpovedať požiadavkám podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Zastupovanie klienta – investora v procese posudzovania vplyvov až po vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania

– zabezpečíme a koordinujeme celý priebeh procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, súčasťou služby je priebežná komunikácia a odborné konzultácie s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými zainteresovanými stranami v konaní EIA,

– zapracujeme prípadné pripomienky z prerokovania zámeru dotknutými orgánmi,

– obstaráme rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

– zastupujeme klienta (investora) v zisťovacom konaní v celom rozsahu na základe udeleného písomného splnomocnenia

NÁŠ TIP:

Pokiaľ neviete, či pre váš projekt bude potrebné vykonanie zisťovacieho konania a spracovanie dokumentácie EIA pre posúdenie vplyvov na životné prostredie, nestrácajte zbytočne čas – kontaktujte nás a nechajte si od nás bezplatne poradiť!

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nám neváhajte

napísať alebo nám zavolajte: 0948 472 023

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!