Proces EIA – Všeobecné informácie

1. Čo to znamená EIA pozudzovanie vplyvov na životné prostredie (zisťovacie konanie, posudzovanie v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z.)?

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie („Environmental Impact Assessment“ – EIA) v Slovenskej republike upravuje zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. V ktorých prípadoch je potrebná dokumentácia EIA pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie?

Dokumentácia pre posudzovanie vplyvov pre životné prostredie – EIA zámery, posudky musia byť spracované v súlade s legislatívou a posúdené v rámci zisťovacieho konania príslušným orgánom štátnej správy životného prostredia – okresný úrad, odbor starosltivosti o životné prostredie (bývalý obvodný úrad životného prostredia) ešte pred tým ako Vám stavebný úrad vydá územné rozhodnutie, príp. stavebné povolenie (v závislosti od typu investičného zámeru a projektu).

Vykonanie zisťovacieho konania a procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) je nevyhnutné predovšetkým pri väčších investičných stavebných zámeroch.

Najčastejšie ide o nasledujúce priemyselné odvetvia:

– energetický priemysel,

– chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel,

– stavebný priemysel,

– infraštruktúra,

– strojársky a elektrotechnický priemysel,

– odpadový priemysel (napr. skládka alebo spaľovňa odpadov),

– vodné hospodárstvo,

– poľnohospodárska a lesná výroba,

– potravinársky priemysel,

– doprava,

– ostatné priemyselné odvetvia – výrobná plocha od 1 000 m2 (prahová hodnota pre zisťovacie konanie)

a pod.*

*Poznámka: Zoznam navrhovaných činností spolu s prahovými hodnotami pre zisťovacie konanie, pri ktorých sa vyžaduje posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA, je možné nájsť v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

3. Čo  ponúkame klientom v rámci tejto služby?

Vypracovanie kompletnej EIA dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie na najvyššej možnej úrovni a v požadovanom rozsahu*. 

– vypracujeme zámer EIA navrhovanej činnosti, resp. oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pre proces EIA, ak ide o zmenu jestvujúcej prevádzky (textová časť, grafické prílohy, CD-ROM) v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo zákona a predložíme príslušnému orgánu v požadovanom počte vyhotovení

*Obsah a štruktúra dokumentácie musí zodpovedať požiadavkám podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Zastupovanie klienta – investora v procese posudzovania vplyvov až po vydanie rozhodnutia zo zisťovacieho konania

– zabezpečíme a koordinujeme celý priebeh procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA, súčasťou služby je priebežná komunikácia a odborné konzultácie s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy a inými zainteresovanými stranami v konaní EIA,

– zapracujeme prípadné pripomienky z prerokovania zámeru dotknutými orgánmi,

– obstaráme rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

– zastupujeme klienta (investora) v zisťovacom konaní v celom rozsahu na základe udeleného písomného splnomocnenia

NÁŠ TIP:

Pokiaľ neviete, či pre váš projekt bude potrebné vykonanie zisťovacieho konania a spracovanie dokumentácie EIA pre posúdenie vplyvov na životné prostredie, nestrácajte zbytočne čas – kontaktujte nás a nechajte si od nás bezplatne poradiť!

V prípade akýchkoľvek doplňujúcich otázok alebo záujmu o využitie našich služieb nám neváhajte

napísať alebo nám zavolajte: 0948 472 023

Ďakujeme za Váš záujem a prejavenú dôveru!

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Podmienky ochrany osobných údajov   I. Základné ústanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba AddCare s.r.o., IČO: 47 496 592, so sídlom Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa:Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa email: info@addcare.sk  
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov a je ňou  Mgr. Ingrida Nahácka - konateľka spoločnosti. V prípade otázok sa môžete na ňu obrátiť na e-maile: info@addcare.sk.
  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 
  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 
  IV. Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 
  V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby zaisťujúce marketingové a účtovné služby.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 
  VI. Vaše oprávnenia
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia  osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (najmä zaheslované zálohy, zaheslované počítače, nasadenie SSL certifikátu na stránku a i.)
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
  VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2018.
Save settings
Cookies settings