POZEMKOVÉ PRÁVO, ODŇATIE Z PPF:

Odňatie pozemku z PPF – všeobecne

Poľnohospodárskou pôdou sa podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov označuje produkčne potenciálna pôda, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady...

preèítajte si viac
PRÁVO STAVBY, STAVEBNÍCI:
OCHRANNÉ PÁSMA INŽINIER. SIETÍ:

DORUČOVANIE PĺSOMNOSTĺ:

Predĺženie platnosti stavebného povolenia

Na základe žiadosti stavebníka môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia. Avšak platí, že o žiadosti na predĺženie jeho platnosti musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím dvojročnej zákonnej lehoty vzťahujúcej sa na platnosť stavebného povolenia...

preèítajte si viac
SPRÁVNE POPLATKY V KONANIACH:

Neboli nájdené žiadne výsledky

Požadovaná stránka nebola nájdená. Skúste spresniť vaše hľadanie, alebo použite navigáciu na vrchu stránky.

MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ:
KOLAUDAČNÉ KONANIE – AKTUÁLNE

Súpisné a orientačné číslo

Súpisné číslo sa určuje každej budove. Na označovanie budov súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo...

preèítajte si viac
ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ A CERTIFIKÁCIA

Energetická hospodárnosť budov, kategorizácia budov na účely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Netrápte sa s vybavením kolaudácie. Skolaudovať môžete aj bez stresu a námahy. Vybavíme vám kolaudačné rozhodnutie na kľúč! (1) Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním...

preèítajte si viac
MINIMÁLNE ODSTUPY STAVIEB

Minimálne odstupy stavieb

Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie...

preèítajte si viac