REFERENCIE EIA

REFERENCIA 2016

Novostavba montážneho závodu (okres Žilina)

Predmetom enviromentálneho zámeru je posúdenie vplyvov na životné prostredie v súvislosti s výstavbou závodu na výrobu vybraných komponentov pre popredných producentov automobilového priemyslu v SR.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/montazny-zavod-hyundam-slovakia-s-r-o

 

Zmena dokončenej stavby – prístavba haly – II. etapa, Priemyselný park Nitra – Sever –

Účelom navrhovanej činnosti bude rozšírenie vyrobnych kapacít v rámci II. etapy realizácie projektu z r. 2008 formou prístavby k výrobnej hale závodu haly o rozlohe 1528,65 m2 podlažnej výrobnej plochy (spolu teda: 4502,2 m2 zastavanej plochy), v ktorej bude nainštalovaný lisovací stroj (800 ton) s podávačmi na výrobu kovových súčiastok (kovolis), ktorý bude plniť funkciu záložného vyrobného zdroja v prípade náhodnej poruchy pôvodného výrobného zariadenia, ako aj počas jeho plánovanej údržby, aby bola zabezpečená nepretržitosť a plynulosť výroby a dodávok hotových výrobkov. Navrhovateľ je dodávateľom daných kovových komponentov pre producentov ako sú SONY, SAMSUNG, KIA MOTORS SLOVAKIA. Vyrobný program navrhovateľa sa nezmení, dôjde iba k rozšíreniu výrobnych a skladovych kapacít existujúceho závodu prístavbou novej haly.

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmena-dokoncenej-stavby-pristavba-haly-farguell-nitra-s-r-o-

REFERENCIA 2015

Rozšírenie výroby prostredníctvom automatickej lakovacej linky (okres Žilina)

Účelom navrhovanej činnosti je rozšírenie kapacít výrobného závodu na výrobu plastových komponentov pre interiéry automobilov. Rozšírenie spočíva v zriadení novej prevádzky závodu zameranej na povrchovú úpravu vlastnej produkcie plastových dielcov pre osobné automobily. Farbenie dielcov bude zabezpečované prostredníctvom uzavretej automatickej lakovacej linky, ktorej súčasťou sú lakovacie roboty od popredného zahraničného dodávateľa.

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rozsirenie-vyroby-kfts-s-r-o–automaticka-lakovacia-linka

 

Priemyselný a výskumný komplex (okres Nitra)

Účelom predloženého enviromentálneho zámeru je výstavba a prevádzkovanie nového priemyselného a výskumného komplexu. Cieľom navrhovanej činnosti je dlhodobé navýšenie výrobnej produkcie a s tým súvisiaca potreba riešenia zvýšených nárokov na výrobné, skladové a administratívne priestory spoločnosti. Súčasné priestory spoločnosti nie sú dostačujúce a nevyhovujú plánovanému rozšíreniu výroby. Výrobný program investora bude zameraný na finálnu úpravu oceľových dielcov a ich farbenie práškovými farbami v lakovni s využitím ručnej podvesnej dopravy.

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/priemyselny-vyskumny-komplex-technov-s-r-o-rumanova

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Podmienky ochrany osobných údajov   I. Základné ústanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba AddCare s.r.o., IČO: 47 496 592, so sídlom Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa:Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa email: info@addcare.sk  
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov a je ňou  Mgr. Ingrida Nahácka - konateľka spoločnosti. V prípade otázok sa môžete na ňu obrátiť na e-maile: info@addcare.sk.
  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 
  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 
  IV. Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 
  V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby zaisťujúce marketingové a účtovné služby.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 
  VI. Vaše oprávnenia
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia  osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (najmä zaheslované zálohy, zaheslované počítače, nasadenie SSL certifikátu na stránku a i.)
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
  VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2018.
Save settings
Cookies settings