Skutočnosť, že pozemok má dvoch alebo viacerých vlastníkov nemá vplyv na stavebné povolenie. Stavebníkom môžu byť aj dve a viac osôb, pričom nezáleží na tom, či sú v príbuzenskom pomere. V žiadosti o stavebné povolenie sa teda ako stavebníci môžu uviesť viaceré osoby.
Stavebník musí v stavebnom konaní preukázať, že je vlastníkom pozemku, na ktorom sa navrhuje povolenie stavby, alebo že má k tomuto pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona (napr. nájomnou zmluvou), ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu (tzv. právo stavby na cudzom pozemku) – to znamená, že stavebník nemusí byť nevyhnutne aj vlastníkom pozemku, na ktorom sa má povoliť a realizovať stavba.