Na základe žiadosti stavebníka môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia.
Avšak platí, že o žiadosti na predĺženie jeho platnosti musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím dvojročnej zákonnej lehoty vzťahujúcej sa na platnosť stavebného povolenia v zmysle Stavebného zákona, resp. lehoty určenej v pôvodnom stavebnom povolení.
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia je v zmysle zákona o správnych poplatkoch spoplatnená príslušnou sadzbou v závislosti od toho, či je žiadateľom fyzická alebo právnická osoba.

Podrobný položkový výpis spoplatnených úradných úkonov v zmysle Sadzobníka správnych poplatkov na úseku stavebnej správy nájdete po kliknutí na sekciu PORADŇA, SPRÁVNE POPLATKY, Sadzobník správnych poplatkov 2016 na našej stránke.

V intenciách ust. § 70 Stavebného zákona rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia je záväzné aj pre právnych nástupcov konania.