Rozhodnutie o trvalom (dočasnom) odňatí pôdy z PPF

Zoznam podkladov, ktoré sa vyžadujú pred vydaním rozhodnutia o trvalom, resp. dočasnom odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu:

Výnimka z platenia odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy

Od odvodu je v zmysle § 4 nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy oslobodené odňatie poľnohospodárskej pôdy na tieto účely:
a) stavbu zariadenia a opatrenia slúžiaceho na sprístupnenie a ochranu poľnohospodárskeho pozemku, ako je spevnená poľná cesta, protierózna stavba a opatrenie, protipovodňová stavba a opatrenie a melioračná stavba na zavlažovanie poľnohospodárskeho pozemku, ktorej objem zodpovedá ploche zavlažovanej poľnohospodárskej pôdy,
b)stavbu vodnej nádrže alebo vodojemu na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, zriadenie ochranného pásma I. stupňa vodárenského zdroja pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva a stavbu čistiarne odpadových vôd,
c) stavbu pozemnej komunikácie alebo železničnej dráhy,
d) verejnoprospešnú stavbu, ktorej investorom je obec,
e) stavbu objektu na obranu štátu,
f) pozemok pod rodinným domom1)
1. s jedným nadzemným podlažím do výmery 250 m2,
2.s dvomi nadzemnými podlažiami do výmery 150 m2,
g)stavbu, na ktorú bolo vydané osvedčenie o významnej investícii2) a ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik so 100 % majetkovou účasťou štátu.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/58/20161228

Rozhodnutie o trvalom alebo dočasnom odňatí pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu ("PPF") - podklady

Podľa ustanovenia § 17 ods. 5 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov sú právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré žiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy, povinné k žiadosti priložiť
a) súhlas podľa § 13 až 15,
b) projektovú dokumentáciu,
c) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne využitie, osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie, ktorú vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva,
d) projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a ekonomickým prepočtom nákladov, ktorý vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva,
e) základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú
1. výpis z katastra,
2. kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie,
3. dve vyhotovenia geometrického plánu1) plôch navrhovaných na odňatie,
4. potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke,
f) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy; ak sa navrhuje odňatie vinice, vyjadrenie musí obsahovať zhodnotenie historických súvislostí a zámerov regionálneho rozvoja; vyjadrenia vlastníkov nehnuteľností ako účastníkov konania sa k žiadosti neprikladajú, ak je na nehnuteľnosti zriadené vecné bremeno v prospech držiteľa povolenia podľa osobitného predpisu,
g) právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania okrem prípadu umiestnenia strategického parku a pri príprave územia na realizáciu strategického parku, kedy sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
h) iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde; ak sa navrhuje odňatie vinice, odborné stanovisko Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho,
i) výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia.

Rozhodnutie o trvalom odňatí a rozhodnutie o dočasnom odňatí sú platné len na odsúhlasený zámer.
Rozhodnutie o dočasnom odňatí stratí platnosť uplynutím času, na ktorý bolo vydané.
Rozhodnutie o trvalom odňatí stratí platnosť, ak do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia nebola pôda použitá na zámer uvedený v rozhodnutí o odňatí.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/220/20151017

Poľnohospodársky pozemok na účely zákona č. 140/2014 Z.z. o o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 2 Poľnohospodársky pozemok
(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, poľnohospodárskym pozemkom sa na účely tohto zákona rozumie poľnohospodárska pôda alebo pozemok zastavaný stavbou na poľnohospodárske účely do 24. júna 1991.
Za poľnohospodársky pozemok sa podľa tohto zákona nepovažuje
a) záhrada,
b)pozemok v zastavanom území obce,2)
c)pozemok mimo zastavaného územia obce, ak
1.je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov,3)
2. možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov,4)
3.je jeho výmera menšia ako 2 000 m2,
4.je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/140/20160701

Odňatie pozemku z PPF - všeobecne

Poľnohospodárskou pôdou sa podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov označuje produkčne potenciálna pôda, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady či trvalé trávnaté porasty.
Poľnohospodársku pôdu možno použiť na stavebné účely a iné nepoľnohospodárske účely len v nevyhnutných prípadoch a v odôvodnenom rozsahu.
Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy vydaného pozemkovým úradom príslušným podľa obvodu, v kt. sa odnímaná pôda nachádza.

Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať (§ 17 ods. 2),
a) ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2,
b) ak ide o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku s výmerou do 5 000 m2 v hraniciach zastavaného územia obce podľa § 2 písm. i),
c) ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, v území určenom územným plánom obce na záhradkárske účely, a ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, vo vinici.

(3) V prípadoch podľa odseku 2 vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde a v prípadoch vykonaných zmien druhov pozemkov do 15 m2 na základe kópie katastrálnej mapy.

Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne (§ 17 ods. 4), pričom
a) odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri,
b)dočasným odňatím sa rozumie dočasná zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/220/