Železničné ochranné pásma sú legislatívne ustanovené na účely ochrany dráhy a na ochrany prevádzky na dráhe v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Sú vymedzené ako priestor po oboch stranách obvodu dráhy vymedzený zvislými plochami vedenými v určenej vzdialenosti od hranice obvodu dráhy nasledovne:
a)pre železničnú dráhu 60 metrov od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 metrov od vonkajšej hranice obvodu dráhy,
b) pre ostatné koľajové dráhy a pre pozemnú lanovú dráhu 15 metrov od osi krajnej koľaje,
c) pre visutú lanovú dráhu 15 metrov od nosného alebo dopravného lana,
d) pre trolejbusovú dráhu 10 metrov od krajného vodiča trakčného trolejového vedenia.

V ochrannom pásme dráhy je vo všeobecnosti zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez záväzného stanoviska špeciálneho dráhového stavebného úradu vykonávať činnosti, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť, alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe, najmä uskutočňovať terénne úpravy, zemné práce, trhacie práce a činnosti vykonávané banským spôsobom.

Viac o zákone: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/513/vyhlasene_znenie.html?ucinnost=22.10.2016