Dňom 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (odkaz na aktuálne znenie zákona nájdete pod týmto príspevkom), v rámci ktorého vznikajú stavebníkom (vlastníkom stavieb) niektoré nové povinnosti a pribúdajú aj sankcie.

Čo je pre dôležité pre Vás v súvislosti s kolaudáciou a následným určením súpisného a orientačného čísla?
– nová povinnosť pre občana a to aj v prípade, ak ide o staršie budovy a vlastník doteraz nepožiadal o určenie čísla, prípadne čísel pre budovu: § 3 ods. 4 zákona č. 125/2015: ADRESNÝ BOD A GEOGRAFICKÁ OS ULICE:

Adresný bod je priestorový údaj, ktorý označuje polohu každého vstupu do budovy ktorá má svoje orientačné číslo alebo hlavného vstupu do budovy, ak táto nemá orientačné číslo ale len súpisné číslo.
Správcom registra adries bude Ministerstvo vnútra SR a osobitnou časťou registra bude jeho geografická časť, ktorá bude obsahovať polohu každého adresného bodu a geografické osi ulíc, pričom geografickou osou ulice je podľa zákona priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.

Vyhotovenie zamerania adresného bodu autorizovaným geodetom zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.

– lehoty, v ktorých vzniká povinnosť požiadať o určenie čísiel v zákonom stanovenej lehote: § 2c ods. 3 zákona č. 369/1990: osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla podľa odsekov 1 a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo podľa odsekov 1 a 2 aj bez žiadosti.

Pred dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

– povinnosť viditeľného označenia budovy súpisným a orientačným číslom:
§ 2c ods. 4 zákona č. 369/1990: vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a s tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

– nové sankcie vyplývajúce zo zákona až do výšky 6 638 eur:
§ 27b zákona 369/1990 Z. z.: Správne delikty – Ods. 1: Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak:
– ak nepožiada o určenie čísla poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3/ zákona č. 369/1990 Zb.
– ak nebude mať označenú budovu číslami na viditeľnom mieste poruší povinnosť podľa § 2c ods.4/ zákona č. 369/1990 Zb.
– staršie budovy – ak nepožiada do 31.12.2015 o určenie čísel poruší povinnosť podľa § 30e/ zákona č. 369/1990 Zb.

Viac o zákone: https://www.slov-lex.sk/static/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/125/20150701.html