Pokiaľ sa nám ozvete ešte dnes, stihneme vám vybaviť stavebné povolenie ako službu na kľúč v takom čase, aby ste mohli začať realizovať stavbu v jarných a letných mesiacoch!

Doba vybavenia stavebného povolenia pre rodinný dom, ktoré v prípade jednoduchej stavby prebieha ako spojené (zlúčené) územné a stavebné konanie (územné rozhodnutie a stavebné povolenie je v tomto prípade integrované do jedného rozhodnutia stavebného úradu), trvá cca 8 až 10týždňov*.

V tomto čase pre vás dokážeme vybaviť stavebné povolenie na kľúč!

Predbežnú cenovú kalkuláciu pre vybavenie stavebné povolenia, resp. iného povolenia podľa Stavebného zákona u nás ľahko získate vyplnením a odoslaním krátkeho formulára. Takto nám poskytnete dôležité údaje o vašej stavbe a rozsahu podkladov pre stavebné povolenie. Vaša cenová kalkulácia tak bude detailne spracovaná! Služby nebudete zbytočne preplácať ako v prípade  jednotných cenníkov.

Cena za služby v oblasti „inžinierska činnosť – inžiniering“ je preto v každom jednotlivom prípade stanovená individuálne dohodou s našimi potenciálnymi zákazníkmi.

*Uvedená doba vybavenia stavebného povolenia platí pri štandardnom priebehu konania, kedy nie sú potrebné zásahy do projektovej dokumentácie stavby na základe pripomienok a požiadaviek, resp. nesúhlasných stanovísk dotknutých orgánov.

VIETE, AKO ZÍSKAŤ STAVEBNÉ POVOLENIE?

ČO JE POTREBNÉ NA VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA?

AKO A KDE PODAŤ ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE?

K podaniu žiadosti o stavebné povolenie je potrebné, aby si stavebník (žiadateľ o stavebné povolenie) zabezpečil doklady potrebné pre vydanie stavebného povolenia.

Lehota na vydanie stavebného povolenia stavebným úradom do 30 dní odo dňa podania žiadosti platí pre stavebný úrad len v tom prípade, že je žiadosť o vydanie stavebného povolenia úplná. To znamená, že žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti. A zároveň sú k nej doložené všetky zákonom a vyhláškou stanovené prílohy k žiadosti o vydanie stavebného povolenia. V opačnom prílade stavebný úrad stavebné konanie preruší a vyzve žiadateľa (stavebníka) na doplnenie žiadosti.

Najdôležitejším podkladom pre stavebné povolenie, ktorý sa prikladá k žiadosti o stavebné povolenie,  je projektová dokumentácia stavby.  Je to to isté ako projekt stavby alebo projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Musí byť vypracovaná spôsobilou osobou (projektantom).

Na katastri je potrebné vyžiadať si doklady k stavebnému pozemku. Ide o výpis z listu vlastníctva (list vlastníctva) a katastrálnu mapa v potrebnom počte vyhotovení.

Po prevzatí týchto dokumentov a podpise splnomocnenia na zastupovanie v stavebnom konaní je možné prevziať zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní.

Proces zabezpečenia stavebného povolenia na kľúč vo vašom mene môže začať!

VYBAVUJEME STAVEBNÉ POVOLENIE  – AKÝ JE POSTUP PRI VYBAVOVANÍ STAVEBNÉHO POVOLENIA?

Postup vybavovania stavebného povolenia pozostáva z viacerých samostatných krokov. Predovšetkým je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) na posúdenie a pripomienkovanie dotknutým orgánom v stavebnom konaní.

Ich okruh sa líši vždy v závislosti o toho, na aký účel bude stavba určená. Môže to byť napr. rodinný dom, rekreačná chata, prípojky inžinierskych sietí, administratívna budova. Cieľom je získanie vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii stavby pre účely stavebného konania.

Tieto vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov následne slúžia ako jedny z podkladov pre vydanie stavebného povolenia (rozhodnutia príslušného stavebného úradu o povolení stavby), resp. iného rozhodnutia napr. územného rozhodnutia, rozhodnutia o odstránení stavby tzv. búracieho povolenia, kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje trvalé užívanie stavby na určitý špecifický účel a pod.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa na stavebný úrad podáva až po získaní týchto podkladov.

VYBAVUJETE AJ STAVEBNÉ POVOLENIA PRE REKLAMNÉ STAVBY A ZARIADENIA?

Áno, pre našich klientov dokážeme vybaviť aj stavebné povolenie na reklamné stavby, reklamné zariadenia a informačné zariadenia tzv. billboardy.

VYBAVUJETE AJ DODATOČNÉ STAVEBNÉ POVOLENIA – LEGALIZÁCIE STAVIEB?

Áno, našim klientom poskytujeme aj služby vybavenia dodatočného stavebného povolenia stavieb. Ide o takzvanú legalizáciu stavieb alebo dodatočné povoľovanie stavieb.

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie je spoplatnená trojnásobnou výškou sumy správneho poplatku v porovnaní so žiadosťou o stavebné povolenie podanou včas t.j. pre začatím výstavby. Dodatočné stavebné konanie a vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby je taktiež vždy spojené s uložením pokuty. To znamená, že stavebný úrad musí túto pokutu stavebníkovi uložiť. Táto povinnosť mu vyplýva zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.