Pokiaľ sa nám ozvete ešte dnes, stihneme vám vybaviť stavebné povolenie ako službu na kľúč v takom čase, aby ste mohli začať realizovať stavbu v jarných a letných mesiacoch!

Doba vybavenia stavebného povolenia pre rodinný dom, ktoré v prípade jednoduchej stavby prebieha ako spojené (zlúčené) územné a stavebné konanie (územné rozhodnutie a stavebné povolenie je v tomto prípade integrované do jedného rozhodnutia stavebného úradu), trvá cca 8 až 10týždňov*.

V tomto čase pre vás dokážeme vybaviť stavebné povolenie na kľúč!

Predbežnú cenovú kalkuláciu pre vybavenie stavebné povolenia, resp. iného povolenia podľa Stavebného zákona u nás ľahko získate vyplnením a odoslaním krátkeho formulára. Takto nám poskytnete dôležité údaje o vašej stavbe a rozsahu podkladov pre stavebné povolenie. Vaša cenová kalkulácia tak bude detailne spracovaná! Služby nebudete zbytočne preplácať ako v prípade  jednotných cenníkov.

Cena za služby v oblasti „inžinierska činnosť – inžiniering“ je preto v každom jednotlivom prípade stanovená individuálne dohodou s našimi potenciálnymi zákazníkmi.

*Uvedená doba vybavenia stavebného povolenia platí pri štandardnom priebehu konania, kedy nie sú potrebné zásahy do projektovej dokumentácie stavby na základe pripomienok a požiadaviek, resp. nesúhlasných stanovísk dotknutých orgánov.

VIETE, AKO ZÍSKAŤ STAVEBNÉ POVOLENIE?

ČO JE POTREBNÉ NA VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA?

AKO A KDE PODAŤ ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE?

K podaniu žiadosti o stavebné povolenie je potrebné, aby si stavebník (žiadateľ o stavebné povolenie) zabezpečil doklady potrebné pre vydanie stavebného povolenia.

Lehota na vydanie stavebného povolenia stavebným úradom do 30 dní odo dňa podania žiadosti platí pre stavebný úrad len v tom prípade, že je žiadosť o vydanie stavebného povolenia úplná. To znamená, že žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti. A zároveň sú k nej doložené všetky zákonom a vyhláškou stanovené prílohy k žiadosti o vydanie stavebného povolenia. V opačnom prílade stavebný úrad stavebné konanie preruší a vyzve žiadateľa (stavebníka) na doplnenie žiadosti.

Najdôležitejším podkladom pre stavebné povolenie, ktorý sa prikladá k žiadosti o stavebné povolenie,  je projektová dokumentácia stavby.  Je to to isté ako projekt stavby alebo projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Musí byť vypracovaná spôsobilou osobou (projektantom).

Na katastri je potrebné vyžiadať si doklady k stavebnému pozemku. Ide o výpis z listu vlastníctva (list vlastníctva) a katastrálnu mapa v potrebnom počte vyhotovení.

Po prevzatí týchto dokumentov a podpise splnomocnenia na zastupovanie v stavebnom konaní je možné prevziať zastupovanie stavebníka v stavebnom konaní.

Proces zabezpečenia stavebného povolenia na kľúč vo vašom mene môže začať!

VYBAVUJEME STAVEBNÉ POVOLENIE  – AKÝ JE POSTUP PRI VYBAVOVANÍ STAVEBNÉHO POVOLENIA?

Postup vybavovania stavebného povolenia pozostáva z viacerých samostatných krokov. Predovšetkým je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu stavby (projekt stavby) na posúdenie a pripomienkovanie dotknutým orgánom v stavebnom konaní.

Ich okruh sa líši vždy v závislosti o toho, na aký účel bude stavba určená. Môže to byť napr. rodinný dom, rekreačná chata, prípojky inžinierskych sietí, administratívna budova. Cieľom je získanie vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii stavby pre účely stavebného konania.

Tieto vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov následne slúžia ako jedny z podkladov pre vydanie stavebného povolenia (rozhodnutia príslušného stavebného úradu o povolení stavby), resp. iného rozhodnutia napr. územného rozhodnutia, rozhodnutia o odstránení stavby tzv. búracieho povolenia, kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje trvalé užívanie stavby na určitý špecifický účel a pod.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa na stavebný úrad podáva až po získaní týchto podkladov.

VYBAVUJETE AJ STAVEBNÉ POVOLENIA PRE REKLAMNÉ STAVBY A ZARIADENIA?

Áno, pre našich klientov dokážeme vybaviť aj stavebné povolenie na reklamné stavby, reklamné zariadenia a informačné zariadenia tzv. billboardy.

VYBAVUJETE AJ DODATOČNÉ STAVEBNÉ POVOLENIA – LEGALIZÁCIE STAVIEB?

Áno, našim klientom poskytujeme aj služby vybavenia dodatočného stavebného povolenia stavieb. Ide o takzvanú legalizáciu stavieb alebo dodatočné povoľovanie stavieb.

Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie je spoplatnená trojnásobnou výškou sumy správneho poplatku v porovnaní so žiadosťou o stavebné povolenie podanou včas t.j. pre začatím výstavby. Dodatočné stavebné konanie a vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby je taktiež vždy spojené s uložením pokuty. To znamená, že stavebný úrad musí túto pokutu stavebníkovi uložiť. Táto povinnosť mu vyplýva zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Podmienky ochrany osobných údajov   I. Základné ústanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba AddCare s.r.o., IČO: 47 496 592, so sídlom Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa:Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa email: info@addcare.sk  
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov a je ňou  Mgr. Ingrida Nahácka - konateľka spoločnosti. V prípade otázok sa môžete na ňu obrátiť na e-maile: info@addcare.sk.
  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 
  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 
  IV. Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 
  V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby zaisťujúce marketingové a účtovné služby.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 
  VI. Vaše oprávnenia
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia  osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (najmä zaheslované zálohy, zaheslované počítače, nasadenie SSL certifikátu na stránku a i.)
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
  VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2018.
Save settings
Cookies settings