Netrápte sa s vybavením kolaudácie. Skolaudovať môžete aj bez stresu a námahy.

Vybavíme vám kolaudačné rozhodnutie na kľúč!

(1) Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

(2) Energetická hospodárnosť budovy sa určuje výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie.

(3) Výpočet zohľadňuje
a) charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy, najmä tepelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného plášťa a otvorových konštrukcií a tepelné straty spôsobené stavebnou konštrukciou a spôsobom jej užívania,
b) polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie, najmä vplyv teploty vzduchu, vetra a slnečného žiarenia,
c) vnútorné prostredie vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie,
d) energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacieho systému a systém zásobovania teplou úžitkovou vodou a ich tepelnoizolačné charakteristiky a účinnosť,
e) prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie,
f) zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný výkon a energetický príkon,
g) miestne pomery, najmä vplyv susedných budov,
h) pasívny solárny systém a solárna ochrana, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie,
i) klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav,
j) fyzický stav budovy,
k) ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v budove, najmä vplyv tepelných ziskov.

(4) Výpočet musí zohľadniť vplyv
a) aktívneho solárneho systému a ostatných vykurovacích systémov a elektrických systémov založených na obnoviteľných energetických zdrojoch,
b) elektriny vyrábanej v zdroji s kombinovanou výrobou elektriny a tepla,
c) diaľkového alebo blokového vykurovania a chladenia,
d) denného osvetlenia.

(5) Na účely výpočtu sa budovy členia na tieto kategórie:
a) rodinné domy,
b) bytové domy,
c) administratívne budovy,
d) budovy škôl a školských zariadení,
e) budovy nemocníc,
f) budovy hotelov a reštaurácií,
g) športové haly a iné budovy určené na šport,
h) budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
i) ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.
(ustanovenie § 3 cit. zákona)

Viac o zákone: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/555/20170615.html