Pokiaľ plánuje klient stavať dom, resp. akúkoľvek inú stavbu na manželovom/-lkinom pozemku počas trvania manželstva, pričom bude investovať do stavby finančné prostriedky, ktoré sú aspoň sčasti spoločné, dom bude automaticky zo zákona (Občiansky zákonník) patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (skrátene “BSM”).
Klient, ktorý postavil na manželovom/-lkinom pozemku dom, má právo ho užívať. To sa však netýka užívacieho práva k pozemku, nakoľko stavba a pozemok sú z právneho hľadiska dve samostatné a oddelené veci (možno riešiť zriadením vecného bremena pre druhého manžela). Ak jeden z manželov investuje do stavby iba svoje vlastné finančné prostriedky (napr. získané darom od svojich rodičov), odporúča sa spísanie písomnej darovacej zmluvy (podpisy nechať overiť), aby v budúcnosti nebolo možné spochybniť, prostriedky ktorého z manželov a v akej miere vzhľadom k celkovej hodnote nehnuteľnosti v čase vyporiadania spoločného majetku boli na stavbu, príp. rekonštrukciu domu vynaložené.