Cestné ochranné pásma (slúžia na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií mimo územia zastavaného, alebo
určeného na súvislé zastavanie. Pre jednotlivé druhy komunikácií určuje šírku ochranných pásiem Vyhláška č. 35/1984 Zb.
v §15)

Železničné ochranné pásma (slúžia na ochranu dráhy a na ochranu prevádzky na dráhe v zmysle zákona o dráhach
č. 164/1996 Zb.)