Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) – cestný správny orgán podľa druhu cesty

Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) – cestný správny orgán podľa druhu cesty

§ 3 Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (1) Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny orgán”) sú: a) ministerstvo, b) okresné úrady v sídlach krajov, c) okresné úrady. V závislosti od druhu pozemnej komunikácie (cesty) je...