Doručovanie v stavebnom konaní účastníkom konania a dotknutým orgánom patrí k jeho kľúčovým inštitútom. Viete, aké sú aktuálne pravidlá pre doručovanie písomností v stavebnom konaní? Čo platí pre doručovanie účastníkom stavebného konania do vlastných rúk a pre doručovanie verejnou vyhláškou? Čo znamená fikcia doručenia v stavebnom konaní a kedy k nej v stavebnom konaní dochádza?

 

Stavebné konanie upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Konkrétne druhá časť zákona pomenovaná ako „Stavebný poriadok“.

Doručovanie podľa Stavebného zákona, pôsobnosť Správneho poriadku pre doručovanie v stavebnom konaní a povoľovacích konaniach podľa Stavebného zákona

Doručovanie v stavebnom konaní  do veľkej miery súvisí s nerušeným a efektívnym priebehom stavebného konania, resp. iného správneho konania podľa Stavebného zákona (územné konanie, kolaudačné konanie a i.). 

Doručovanie v stavebnom konaní sa spája s významnými dôsledkami (napr. oznámenie jednotlivých rozhodnutí, začatie plynutia procesných lehôt, začatie plynutia odvolacích lehôt) pre všetky  subjekty stavebného konania. Sú to najmä účastníci stavebného konania, dotknuté orgány v stavebnom konaní, správny orgán t.j.  vecne a miestne prískušný stavebný úrad.

Základná právna úprava správneho konania vrátane doručovania písomností v správnom konaní je obsiahnutá v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.  Je jedným z najstarších a najstabilnejších platných právnych predpisov v Slovenskej republike (bol iba 7x novelizovaný v priebehu 50 rokov svojej platnosti).

Stavebný zákon neobsahuje osobitnú právnu úpravu týkajúcu sa doručovania stavebného povolenia ani akýchkoľvek iných písomností v rámci správnych konaní prebiehajúcich podľa Stavebného zákona.

Ustanovenie § 140 Stavebného zákona zakotvuje tzv. subsidiárnu pôsobnosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

Na doručovanie stavebného povolenia, ale aj iných písomností v rámci stavebného, resp. iného typu správneho konania napr. územné konanie o umiestnení stavby, konanie o dodatočnom povolení stavby je teda potrebné aplikovať právnu úpravu obsiahnutú v Správnom poriadku. Správny poriadok upravuje dva spôsoby doručovania písomností správneho orgánu, a to:

doručenie do vlastných rúk a doručovanie verejnou vyhláškou.

Podľa ustanovenia § 51 ods. 1 Správneho poriadku rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak.

Deň doručenia stavebného povolenia, resp. iného rozhodnutia (napr. rozhodnutie o prerušení konania) je spravidla aj dňom jeho oznámenia tomu-ktorému účastníkovi konania.

Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok.

Riadne doručenie stavebného povolenia je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia stavebného konania, na základe ktorého môže stavebné povolenie nadobudnúť právoplatnosť.

Nemožnosť doručenia – Vrátenie nedoručeného stavebného povolenia alebo inej písomnosti – Nahradné doručenie

FIKCIA DORUČENIA PÍSOMNOSTI DO VLASTNÝCH RÚK V SPRÁVNOM KONANÍ

 

Fikcia doručenia v stavebnom konaní tzv. náhradné doručenie vo vzťahu k fyzickým osobám je upravená v ustanovení § 24 ods. 2 správneho poriadku.

Toto ustanovenie sa používa subsidiárne (podporne) pre všetky povoľovacie konania podľa Stavebného konania napríklad územné konania, kolaudačné konanie, konanie o zmene stavby, dodatočné stavebné konanie a i.

Fyzické osoby: Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový (druhý) pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí t.j. zanechaním oznámenia o uložení zásielky (na pošte) adresátovi v poštovej schránke. Doba uloženia písomnosti – poštovej zásielky je 18 kalendárnych dní.

Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel (§ 24 ods. 2 Správneho poriadku).

Právnické osoby: Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe:

 • na adresu, ktorú uviedla,
 • na adresu, ktorá je známa,
 • ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa,

písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu (znamená to, že až po uplynutí 18 dní úložnej doby a faktickom vrátení nedoručenej zásielky) t.j. stavebnému úradu za doručenú. A to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie (§ 25 ods. 2 Správneho poriadku).

Na základe uvedených ustanovení je teda potrebné predmetnú písomnosť považovať za doručenú predmetnej právnickej osobe štvrtým dňom po tom, čo zásielka s touto písomnosťou bola vrátená stavebnému úradu.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Podmienky ochrany osobných údajov   I. Základné ústanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je právnická osoba AddCare s.r.o., IČO: 47 496 592, so sídlom Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa:Sládkovičova 2051/52, 927 01 Šaľa email: info@addcare.sk  
 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov a je ňou  Mgr. Ingrida Nahácka - konateľka spoločnosti. V prípade otázok sa môžete na ňu obrátiť na e-maile: info@addcare.sk.
  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy. 
  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je 
 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. 
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, e-mail, telefóne číslo, v prípade, že si tovar alebo službu objednávate na firmu, tak je tiež potrebné zadať firemné údaje a tiež je potrebné uviesť dodaciu adresu), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. 
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. 
  IV. Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje 
 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončení zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 
  V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby zaisťujúce marketingové a účtovné služby.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. 
  VI. Vaše oprávnenia
 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte 
 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. 
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia  osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (najmä zaheslované zálohy, zaheslované počítače, nasadenie SSL certifikátu na stránku a i.)
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
  VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2018.
Save settings
Cookies settings