Doručovanie v stavebnom konaní účastníkom konania a dotknutým orgánom patrí k jeho kľúčovým inštitútom. Viete, aké sú aktuálne pravidlá pre doručovanie písomností v stavebnom konaní? Čo platí pre doručovanie účastníkom stavebného konania do vlastných rúk a pre doručovanie verejnou vyhláškou? Čo znamená fikcia doručenia v stavebnom konaní a kedy k nej v stavebnom konaní dochádza?

 

Stavebné konanie upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Konkrétne druhá časť zákona pomenovaná ako “Stavebný poriadok”.

Doručovanie podľa Stavebného zákona, pôsobnosť Správneho poriadku pre doručovanie v stavebnom konaní a povoľovacích konaniach podľa Stavebného zákona

Doručovanie v stavebnom konaní  do veľkej miery súvisí s nerušeným a efektívnym priebehom stavebného konania, resp. iného správneho konania podľa Stavebného zákona (územné konanie, kolaudačné konanie a i.). 

Doručovanie v stavebnom konaní sa spája s významnými dôsledkami (napr. oznámenie jednotlivých rozhodnutí, začatie plynutia procesných lehôt, začatie plynutia odvolacích lehôt) pre všetky  subjekty stavebného konania. Sú to najmä účastníci stavebného konania, dotknuté orgány v stavebnom konaní, správny orgán t.j.  vecne a miestne prískušný stavebný úrad.

Základná právna úprava správneho konania vrátane doručovania písomností v správnom konaní je obsiahnutá v zákone č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.  Je jedným z najstarších a najstabilnejších platných právnych predpisov v Slovenskej republike (bol iba 7x novelizovaný v priebehu 50 rokov svojej platnosti).

Stavebný zákon neobsahuje osobitnú právnu úpravu týkajúcu sa doručovania stavebného povolenia ani akýchkoľvek iných písomností v rámci správnych konaní prebiehajúcich podľa Stavebného zákona.

Ustanovenie § 140 Stavebného zákona zakotvuje tzv. subsidiárnu pôsobnosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“).

Na doručovanie stavebného povolenia, ale aj iných písomností v rámci stavebného, resp. iného typu správneho konania napr. územné konanie o umiestnení stavby, konanie o dodatočnom povolení stavby je teda potrebné aplikovať právnu úpravu obsiahnutú v Správnom poriadku. Správny poriadok upravuje dva spôsoby doručovania písomností správneho orgánu, a to:

doručenie do vlastných rúk a doručovanie verejnou vyhláškou.

Podľa ustanovenia § 51 ods. 1 Správneho poriadku rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak.

Deň doručenia stavebného povolenia, resp. iného rozhodnutia (napr. rozhodnutie o prerušení konania) je spravidla aj dňom jeho oznámenia tomu-ktorému účastníkovi konania.

Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok.

Riadne doručenie stavebného povolenia je nevyhnutným predpokladom právoplatného skončenia stavebného konania, na základe ktorého môže stavebné povolenie nadobudnúť právoplatnosť.

Nemožnosť doručenia – Vrátenie nedoručeného stavebného povolenia alebo inej písomnosti – Nahradné doručenie

FIKCIA DORUČENIA PÍSOMNOSTI DO VLASTNÝCH RÚK V SPRÁVNOM KONANÍ

 

Fikcia doručenia v stavebnom konaní tzv. náhradné doručenie vo vzťahu k fyzickým osobám je upravená v ustanovení § 24 ods. 2 správneho poriadku.

Toto ustanovenie sa používa subsidiárne (podporne) pre všetky povoľovacie konania podľa Stavebného konania napríklad územné konania, kolaudačné konanie, konanie o zmene stavby, dodatočné stavebné konanie a i.

Fyzické osoby: Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový (druhý) pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí t.j. zanechaním oznámenia o uložení zásielky (na pošte) adresátovi v poštovej schránke. Doba uloženia písomnosti – poštovej zásielky je 18 kalendárnych dní.

Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel (§ 24 ods. 2 Správneho poriadku).

Právnické osoby: Ak nemožno doručiť písomnosť právnickej osobe:

  • na adresu, ktorú uviedla,
  • na adresu, ktorá je známa,
  • ani na adresu jej sídla uvedenú v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa,

písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu (znamená to, že až po uplynutí 18 dní úložnej doby a faktickom vrátení nedoručenej zásielky) t.j. stavebnému úradu za doručenú. A to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za právnickú osobu, sa o tom nedozvie (§ 25 ods. 2 Správneho poriadku).

Na základe uvedených ustanovení je teda potrebné predmetnú písomnosť považovať za doručenú predmetnej právnickej osobe štvrtým dňom po tom, čo zásielka s touto písomnosťou bola vrátená stavebnému úradu.