Podľa ustanovenia § 67 ods. 2 Stavebného zákona stavebné povolenie platí 2 roky. Stavebné povolenie vždy stráca platnosť, ak sa s uskutočňovaním stavby nezačalo do dvoch rokov odo dňa, kedy stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.

Toto neplatí vtedy, pokiaľ ide o odôvodnené prípady, pri ktorých stavebný úrad určil v stavebnom povolení na začatie stavby lehotu dlhšiu ako 2 roky. Stavebný úrad tak obvykle urobí na žiadosť stavebníka, ktorý však musí svoju požiadavku náležite odôvodniť.