§ 3 Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie
(1) Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie (ďalej len „cestný správny orgán”) sú:
a) ministerstvo,
b) okresné úrady v sídlach krajov,
c) okresné úrady.
V závislosti od druhu pozemnej komunikácie (cesty) je vecne a miestne príslušným cestným správnym orgánom:
Okresný úrad v sídle kraja, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (Okresný úrad dopravy) -vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
obec v rámci preneseného výkonu štátnej správy vykonáva pôsobnosť cestného správneho orgánu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

Viac o zákone: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/20160701