Ochranné pásma pohrebiska a krematória (slúžia na ochranu pohrebísk a krematórií podľa § 15, § 10
zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve)